علی تا ابد باقی و باقی علی است

سجاده شد خونین
مسجد سخت حزین
قومی بی صفت خندان
قدح شیر در دست یتیمان
ابن ملجم ساجد و شکور
قطام مسجود و مغرور
مردانگی خجل و شرمسار
انسانیت سخت داغدار
……………
فاطمه اما بی تاب
حسنین ولی مرتاب
علی تسلیم و رستگار
دنیا یتیم و بی سردار
……………
اشکها چون باران
بر صورت وگونه روان
دل تو و لیالی قدر
عشق علی همچنان بی قدر!
نگاهت به در بسی دوخته
دل از عشق نامش بسی سوخته
علی کیست آیا توانی بگو
تو دانی معانی آیا بگو
فقط دانمت نامت یکی است
علی تا ابد باقی و باقی علی است

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *