نقش آگاهی در تربیت فرزندان

وظیفه ما در قبال فرزندانمان بسیار خطیر است.خودرا مسلح به آگاهی کنیم و به آنان نیزآگاهی دهیم.

زور/تهدید/بی منطقی کمترین اثر مثبتی ندارد…

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *