آیا انرژی هم قابل سرقت است؟

قطعا تا حالا تجربه کرده اید که شخصی با دلی پر درد، ناله و اعتراض و گله و شکایت و نق نق کنارتان آمده و از شما بعنوان یک گوش رایگان استفاده کرده است. دقایق نخستین او را تحمل کرده اید و شاید هم بخاطر کنجکاوی به حرفهایش گوش کرده اید اما کم کم احساس خستگی شدید روحی بر شما مستولی شده و بعد از آن هروقت او را می بینید یا صدایش را می شنوید سعی میکنید بگونه ای از کنارش رد شوید طوری که نه او شما را ببیند و نه شما او را!!

تصور میکنید چرا از شنیدن حرفهایش فراری هستید؟ آیا میدانید چرا با دیدن او و شنیدن حرفهایش کم کم احساس خستگی و عصبانیت به شما دست میدهد؟

پاسخ خیلی سخت نیست. اینگونه افراد فراوان ترین گروه دزدهای انرژی هستند که در کار خود بسیار متبحر و کارآمد هم هستند! و صد اسفا که در حال ازدیادند.

بزودی دلیل این سرقتها را خواهید فهمید و علت اینکه چرا اگر کسی نالیدن آغاز کند، معولا پس از چند دقیقه شنونده نیز جملاتی را در جوابش خواهد گفت بهمان شکل و یک رقابت ازنوع دزدی(!) بین گوینده و شنونده شکل خواهد گرفت.

همچنین متوجه خواهید شد که چرا تعداد انسانهایی که شنونده خوبی باشند هر روز کمتر و تعداد کسانی که بتوانند مشاوره ای بشما بدهند بسیار کمتر و مشاورانی که بتوانند مشاوره ای درست و کارآ بدهند نزدیک به صفر است.

اگر چنین مشاوری را کنارتان دارید قدرش را نیک بدانید!

توصیه جدی: اگر روشهای مشاوره را نمیدانید یا تحمل شنیدن ندارید لطفا خود را بهیچوجه در معرض این کار خطرناک قرار ندهید! نه تنها به گوینده کمکی نکرده اید که بخود و خانواده خود نیز ظلم کرده اید.

سالم و شاد باشید

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *