هرگز خود را بیمار ندانید !

چرا بعضی بسرعت درمان میشوند و عده ای بسیار دیر؟

بعضی دردهای اندکی دارند و گروهی کوهی از درد؟

چرا تعداد درمانی که برای یک نوع مشکل انجام میشود برای برخی بسیار اندک است و برای دیگری خیلی زیاد؟

 

واقعا در پس پرده چه خبر است؟

ایا میدانید وسواس فکری چیست؟

ایا باورتان میشود که بسیاری از اوقات مسئول مستقیم دردها و ناخوشی ها و بیماری ها فقط خودمانیم!؟

بزودی خواهید دید که همراستایی ضمیر ناخوداگاه با خوداگاهتان چه معجزه ای را خواهد افرید و ناهمراستایی آن چه بر سرتان خواهد اورد.

راه چیست؟

فقط یک نکته ساده!

هرگز خود را بیمار ندانید! حتی در اوج ناراحتی و درد از عمق جان فریاد بزنید من نه بیمارم و نه بیمار میشوم. قدرت بدن من از هر درد و بیماری بیشتر است. همه درمانها روی من بیشترین تاثیر را دارند و قدرت من در مواجهه با هر بیماری فوق تصور است.

 

با چنین باور درستی، شک ندارم که درمانهای انرژیک شما را چنان دگرگون خواهد کرد که طعم معجزه را بسادگی بچشید😊

شبیه تمرینهای ورزشی که نیاز به پیش گرم کردن و اماده سازی بدن داریم، برای درمانهای_انرژیک هم بهمین شکل خودرا آماده کنید تا بمددالهی بهره ای فوق تصور دریافت کنید.

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *