به راستی کدام راه ….

دوستی گفت نزد بزرگی بودم و از او پرسیدم :

در میان انبوه روشهای مختلف انرژیک و مراقبه های مختلف و عرفانهای گوناگون و شهود و …. براستی به کدام یک می توان

می توان اعتماد کرد !

او در یک جمله گفت :

ببین این راه تو را به خانه چه کسی می برد ؟

اگر به در خانه خدا برد که قابل اعتماد است اما اگر در خانه غیر رفتی بهمه چیز شک کن !

درباره نویسنده مشاهده تمام پستها

خودآرامی نوین

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *